eHealth Summit : eHealth & mHealth :: Expanding the Healthcare Horizon  • eINDIA 2012 Glimpses